VĚDA V OLOMOUCI

27.11.2012
Inovujte s Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a získejte tržní výhodu

 Využijte špičkového vědeckého zázemí přímo v regionu pro inovace Vašich produktů a výrobních procesů !


Následujte světový trend a získejte možnost využívání výzkumných kapacit nebo podpořte vlastní VaV oddělení a zefektivněte Vaše inovační procesy přístupem k námi získaným poznatkům.


Centrum regionu Haná je zaměřeno nejen na obory biotechnologie a zemědělství, ale i farmacie, kosmetiky a potravinářství.Stručné představení:

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum je společným projektem Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. (Laboratoře molekulární cytogenetiky a cytometrie) a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (Oddělení zelenin a speciálních plodin), každý partner přináší své specifické know-how, vědecké pracovníky a vybrané špičkové technologie. Centrum tak navazuje na dlouhodobé kvalitní výsledky zapojených subjektů.

Základním úkolem Centra je biotechnologický a zemědělský výzkum a vývoj, ale dosažené výsledky a získané poznatky úspěšně využívá podniková sféra v ČR i v zahraničí. Spolupráce může mít formu smluvního výzkumu, dlouhodobé výzkumné spolupráce atd.. Může se jednat jak o spolupráci menšího rozsahu, tak o náročnější projekty. Vytipované služby smluvního výzkumu jsou k dispozici v Katalogu smluvního výzkumu a na základě individuálních požadavků je možné dohodnout i jinou službu nebo spolupráci. Některé příklady spolupráce s firemní sférou.


Seznamte se stručně s výzkumnými programy Centra


1. Proteinová biotechnologie (podrobnější informace)

 • výzkum rostlinných proteinů, zejména enzymů a strukturních a regulačních proteinů
 • příprava proteinů strategií rekombinantní exprese, případně efektivní izolace z biologického materiálu
 • studium vlastností získaných proteinů, ověření využití pro bioanalýzu, potravinářství a produkci jiných látek

2. Chemická biologie a genetika (podrobnější informace)

 • vývoj látek signálních molekul a růstových regulátorů (zejména cytokininů a jejich derivátů)
 • vývoj nových látek interagujících s proteiny regulačních drah a vyhledávání zajímavých metabolitů rostlin s potenciálním využitím v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.
 • syntéza nových sloučenin vč. využití kombinatorní chemie
 • vývoj nových biologických testů, zavedení použití do rutinního provozu, velké řady chemických sloučenin, přírodních látek, extraktů z rostlin a mikroorganismů a rovněž nově připravovaných derivátů

3. Nové materiály a metody šlechtění rostlin (podrobnější informace)

 • získání nových poznatků o struktuře genomu zemědělských plodin, příprava nových materiálů pro šlechtění obilovin (pšenice, ječmen, žito) a pícnin (kostřavy, jílky) s lepší odolností vůči chorobám a škůdcům, s lepší tolerancí vůči suchu a mrazu, s lepšími užitnými vlastnostmi
 • využívání nejnovějších postupů strukturní a funkční genomiky a proteomiky s důrazem na multidisciplinární přístupy

4. Rostlinné biotechnologie (podrobnější informace)

 • příprava nových linií transgenních rostlin s pozměněným metabolismem fytohormonů, nebo zásahem do signalizačních drah, cytoskeletu a endomembránových proteinů
 • zaměření experimentů na modelovou rostlinu Arabidopsis thaliana a zejména na zemědělsky významné plodiny (ječmen, pšenice, kukuřice a vojtěška)

5. Fytofarma, genetické zdroje zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (podrobnější informace)

 • uchování, charakterizace a využití genetické diverzity vybraných druhů léčivých rostlin a zelenin uložené v genetické bance spravované VÚRV, v.v.i.
 • řešitelský tým spojuje pracoviště základního a aplikovaného výzkumu v oborech analytické a medicinální chemie, biofyziky a biochemie, systematiky, populační genetiky, fotochemie, farmakologie a molekulární biologie.

Pro další informace a dotazy:
Bc. Libor Hájek
technologický skaut
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc - Holice
Tel.: +420 585 634 941
E-mail: libor.hajek@upol.cz
Web: www.cr-hana.eu

PARTNEŘI PROJEKTU ýzkumný ústav rostlinné výroby

 • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/01.0007

Prezentace z přednášek

Na konferenci se představí:


Akci podporují:
© 2012 | Ondřej Růžička