VĚDA V OLOMOUCI

27.11.2012

Regionální centrum pokročilých technologí a materiálů (RCPTM) při Univerzitě Palackého v Olomouci bylo založeno v roce 2010 jako vysoce internalizované centrum realizující pravidelný transfer vyvinutých špičkových nanotechnologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe. RCPTM se převážně zaměřuje na špičkový výzkum v oblasti nanočásticoxidů kovů pro katalytické, fotokatalytické a magnetické aplikace, pokročilých uhlíkových nanostruktur včetně derivátů grafenu a uhlíkatých kvantových teček, nanočástic kovů pro antimikrobiální technologie a technologie čistění vod, koordinační chemie a nanofotoniky.RCPTM disponuje velkým moderním instrumentálním parkem, který bude v následujících letech obohacen o unikátní zařízení (např., kryogenní transmisní elektronový mikroskop s vysokým rozlišením, systém pro měření fyzikálních vlastností ve vysokých magnetických polích). Centrum nabízí partnerům z průmyslu a statních a věřejných institucí volné kapacity jeho infrastruktury pro realizici zakázkových měření, analytických prací a společných kolaborativních projektů. Centrum garantuje vysokou kvalitu svých služeb nejenon zásluhou prvotřídních experimentálních technik ale i kvalifikovaného personálu s širokými zkušenostmi v oblasti jak základního tak i aplikovaného výzkumu v mezinárodním měřítku.


Výzkumná / vědecká oddělení centra:


Nanokrystalické oxidy kovů (více informací)

 • Příprava a charakterizace nanomateriálů na bázi oxidů přechodných kovů a jejich aplikace v oblastech odbourávání polutantů, medicíny, katalýzy a optoelektroniky
 • Syntéza a aplikace magnetických nanočástic oxidů železa pro biomedicíncké, biochemické, environmentální a jiné nanotechnologie
 • Vývoj spektrometrů pro transmisní Mössbauerovu spektroskopii a Mössbauerovu spektroskopii s detekcí konverzních elektronů
 • Vývoj a aplikace železanů alkalických kovů a kovů alkalických zemin pro pokročilé oxidační technologie čištění vody a kontaminovaných půdních prostředí
 • Studium toxicity nanočástic ve vztahu k člověku a životnímu prostředí


 • Uhlíkové nanostruktury a biomolekuly (více informací)

 • Teoretický návrh a syntéza nanomateriálů na bázi uhlíku (grafen, nanodiamanty, uhlíkové kvantové tečky, aj.)
 • Vývoj hybridních materiálů uhlík-nanočástice (Fe, Fe3O4, Si)
 • Studium interakce uhlíku k biomolekulám (RNA, proteiny) a kovům (Fe, Ti, Cu, Ag, Au)
 • Počítačové molekulární simulace k vysvětlení experimentálních dat (1000 CPU jader)
 • Návrh léčiv in silico
 • Simulace penetrace látek buněčnými membránami


 • Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety (více informací)

 • Vývoj nových typů biologicky aktivních (např. protinádorové nebo protizánětlivě) koordinačních sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem.
 • Výzkum molekulových magnetů a spin-crossover sloučenin na bázi komplexů přechodných kovů a jejich využitelnosti v praxi (senzory, paměťová a záznamová média atd.).
 • Studium funkcionalizovaných nanočástic na bázi oxidů železa s navázanou biologicky aktivní nebo magneticky zajímavou koordinační sloučeninou aplikovatelných např. při cíleném transportu léčiv.


 • Optické a fotonické technologie (více informací)

 • Návrh, výroba a kontrola kvality specializovaných optických komponent pro aplikace v průmyslu i ve velkých vědeckých projektech (např. pro Observatoř Pierra Augera)
 • Vývoj metod a zařízení pro produkci, detekci a charakterizaci slabých fotonových polí a pro přenos a zpracování kvantové informace
 • Vývoj metod pro depozici a charakterizaci tenkých vrstev metodami depozice z plazmatu a vakuového napařování
 • Optické bezkontaktní měřicí metody založené na interferometrii v polích koherenční zrnitosti a v bílém světle a modré topografii
 • Laserové svařování, řezání a ovlivňování povrchů


 • Kovové nanomateriály (více informací)

 • Příprava a charakterizace kovových nanomateriálů se zaměřením na ušlechtilé kovy (Cu, Ag, Au) včetně jejich kompozitů s anorganickými i organickými materiály
 • Funkcionalizace připravených kovových nanomateriálů a příprava jejich organizovaných souborů s ohledem na další použití v bioaplikacích, katalýze a při vývoji nových analytických metod a senzorů (SERS, SPR)
 • Studium antimikrobiální aktivity nanočástic stříbra včetně mechanismu jejich působení na živé organismy
 • Příprava (výroba) a modifikace nanočástic nulmocného železa pro použití v environmentálních technologiích (např. čištění odpadních vod)
 • Studium toxicity nanočástic metodami ,,in vitro" i ,,in vivo" polutantů, medicíny, katalýzy a optoelektroniky


 • Nanotechnologie v analytické chemii (více informací)

 • Popis a modelování analytických procesů při přechodu do nanoměřítka
 • Vývoj nových analytických zařízení a nových analytických metod
 • Charakterizace nanomateriálů
 • Analýza nejrůznějších typů vzorků (biologické vzorky, potraviny, nerosty, povrchy)
 • Vývoj metod pro sledování metabolismu toxických a farmakologicky aktivních látek


 • Kontakt

  Regional Centre of Advanced Technologies and Materials
  Šlechtitelů 11
  78371 Olomouc
  Czech Republic
  Phone: (+420) 58 563 4973
  Fax: (+420) 58 563 4958
  Email: rcptm(at)upol.cz
  www.rcptm.com
  Prezentace z přednášek

  Na konferenci se představí:


  Akci podporují:
  © 2012 | Ondřej Růžička